lijst

 

A cheval

Dit is het geval als één van de aan te spelen ballen exact op de

krijtstreep ligt van een zone waar 'entré' en 'de dans' gelden.

 

Aanvangsstoot, acquitstoot

De aanvangsstoot, ook wel acquitstoot genoemd, moet van rood

gespeeld worden. Bij elke partij liggen de ballen op de acquitten als

de partij aanvangt. De rode bal op het bovenacquit.

De bal van de tegenstander op het beneden acquit. De speelbal op het

linker- of rechteracquit.

Op het 'kleine' biljart liggen de acquitten op 0,575 m van de banden.

De zijacquitten liggen op 0, 15 m van het benedenacquit.

 

Amortiseren

De speelbal wordt geheel of gedeeltelijk geremd gespeeld. De afstoot ligt

op of iets onder de hartlijn van de stootbal. Een veel toegepaste stootvorm

bij het rappelleren.

 

Anker

Een vierkante belijning aan het einde van een kaderlijn bij de band.

De lengte van één zijde is 0,178 m. In het anker gelden dezelfde beperkingen

als in een kadervak.

 

Arbiter

De persoon welke zelfstandig een biljartwedstrijd leidt.

 

Acquitstoot

Zie aanvangsstoot.

 

Biljarderen, doorduwen

De pomerans raakt nog steeds de stootbal, op het moment dat de stootbal

in contact komt met de tweede bal. Dit wordt ook wel doorduwen genoemd.

 

Carambole

Met de pomerans de stootbal zodanig één keer spelen, dat uit die beweging

de tweede en derde bal ook geraakt woorden door de stootbal.

 

Carotte

De tegenstander bewust een moeilijke positie achterlatend, als de poging

tot caramboleren niet zou gelukken.

 

De dans

Een term welke wordt gebruikt bij het kaderspel.

Hij geldt tevens voor de hoekvakken welke op 17 centimeter van de banden

getekend zijn bij het libre spel. Als de twee aanspeelballen in een

kadervak komen is dit entré. De speler mag dan een carambole maken in

deze zone. De arbiter vermeldt na het maken van de carambole 'de dans'.

Na deze positie dient minstens één aanspeelbal buiten de zone te geraken.

Gebeurt dit niet dan is de carambole niet geldig. Zie ook 'entré', 'rentré'

en resté dedans'.

 

Doorschieten

De speelbal wordt duidelijk boven de hartlijn afgestoten. De extra rotatie

van de speelbal maakt het mogelijk om speelbal en geraakte bal bijna in

dezelfde richting te laten voortbewegen. De afstoothoogte is een bepalend

gegeven voor de impuls van voortbewegen van de stootbal.

 

Doorduwen

Zie biljarderen.

 

Drive

Een overtuigde gelijkmatige dwingende afstoot. Je speelt de pomerans als

het ware door de stootbal heen. Het terugnemen van de sterke voortbeweging

is enigszins vertraagd.

 

Dwangstoot

De speelzorg ligt zo sterk bij de tweede bal, dat de zekere carambole daardoor

minder absoluut is.

 

Effect

Een andere beweging dan zuiver rollen. (Eén omwenteling is gelijk aan de

omtrek van de speelbal.) Zuiver rollen vindt plaats als beheerst wordt

afgestoten op ongeveer 1 centimeter boven de hartlijn.

 

Eitje

Zie schietje.

 

Entré

De beide ballen liggen in eenzelfde kadervak, zonder dat er in dat vak een

carambole is gemaakt. In het tweestootskader mag één carambole worden

gemaakt, zonder dat een bal het vak moet verlaten. Zie ook 'de dans', 'rentré'

en 'resté de dans'.

 

Gemiddelde, moyenne

Het gemiddelde (moyenne) kan berekend worden door het aantal caramboles

te delen door het aantal beurten, dat daarvoor nodig was.

 

Kader

Spelsoorten waarbij, door getekende vakken op het laken, beperkingen

worden opgelegd aan het caramboleren.

 

Ketsen

Wanneer de contactvlakken tussen pomerans en stootbal te gering van

oppervlakte zijn, glijdt de keutop van de bal af. Een ketsvlak wordt

glad en moet opnieuw van krijt worden voorzien. Bij een kets wordt bijna

altijd de speelbal ook geraakt door het bakelieten of houten gedeelte van

de keu.

Dit is dus een touché.

 

Keu

Een merendeels houten stok uit één of meerdere delen samengesteld,

waarmee de stootbal in beweging wordt gebracht. (Tegenwoordige zijn er

ook metalen en glasfiber keuen.) Het topeinde varieert in dikte tussen

een doorsnede van 10 tot 12 millimeter. Het ondereinde van de moderne

keu heeft een doorsnede van ongeveer30 millimeter. De balans ligt zeer

dicht op éénderde van het ondereind, gelet op de totaallengte van de keu.

 

Keuvoering

De wijze waarop de keu gehanteerd wordt. De licht gebogen voorarm, de

nagenoeg haakse situatie bij boven en onderarm, de soepele polsbeweging

en een stabiele lichaamshouding, vormen zeer belangrijke onderdelen van

een houding, waarin de keuvoering zichtbaar wordt. Omvat de keu volledig

met de hand, zonder spierspanning in de grip. De ogen hebben, elk aan

een kant van de keulijn, een bepalende functie in het behouden van overzicht

en het bepalen van mik- en raakpunt.

 

Kleine zone

Het gebied tussen de korte band en het boven- of benedenacquit.

 

Konijn, zwijntje, nieuwe

Een carambole die op onverwachte wijze tot stand komt uit een situatie die

mis leek te lopen. Dergelijke caramboles worden ook wel aangeduid als

'uit het boekje'.

 

Krijt

Een (meestal) blauw kalkblokje, beplakt met papier. De afgestreken

kalkpoeder ruwt het oppervlak van de pomerans. Een goed krijtje mag

niet te vet en niet te droog zijn.

 

Liften

Het heffen van de keu met de achterhand, om een bal dieper te kunnen

bespelen dan de omstandigheden bij vlakke bespeling toelaten.

 

Makkie

Zie schietje.

 

Massé

Met een sterk gelifte achterhand spelen van de stootbal. De persing op de

stootbal laat de bal een voorwaartse curve maken.

 

Matchtafel

Een biljarttafel met een speelvlak binnen de banden van 284,5 X 114,25

centimeter.

 

Mikpunt

De plek waar bal één naar toe gestoten wordt, om vandaar van richting te

veranderen en naar bal drie te bewegen om te caramboleren.

 

Moyenne

Zie gemiddelde.

 

Nastoot

De deelnemers aan een partij of wedstrijd is een gelijk aantal beurten

toegestaan. Is de speler die van acquit ging, uit, dan heeft de tegenstander

recht op een gelijkmakende beurt, óók van acquit.

 

Partijlengte

Het aantal caramboles dat een speler moet maken om als winnaar van een

partij te gelden. (Mits de tegenstander de mogelijke nabeurt niet benut om

zijn partij ook uit te maken.)

 

Piqué

Een trekstootvorm met een nagenoeg verticale stand van de keu.

In deze stootvorm beweegt de stootbal zich voorwaarts. De bal keert terug,

nadat de tweede bal geraakt is.

 

Pomerans

Een stukje leer dat op de keutop is gelijmd of geschroefd. De pomerans

heeft een vloeiende bolvorm. De meest gangbare middellijn ligt rond de

11 millimeter. De veerkracht moet plaatsvinden in de stootrichting.

Een zachte zijkant kun je met een vochtige vinger bijwerken, om overhangen

tegen te gaan.

 

Rappelleren

Je bespeelt de stootbal zodanig, dat de aangespeelde tweede bal goed terugkeert

en een kleine hanteerbare verzameling.

 

Rentré

Als na 'de dans' één van de aan te spelen ballen het kadervak heeft verlaten

en hier weer opnieuw in terecht komt. De arbiter dient dit altijd te melden

met 'rentré'.

Zie ook 'entré', 'de dans' en 'resté dedans'.

 

Resté dedans

Als de speler na de melding 'de dans' een carambole maakt zonder dat tenminste

één van de aan te spelen ballen buiten het kadervak geraakt. De arbiter dient

dit altijd te melden met 'Resté dedans'.

 

Rollijn

De aanduiding van de richtingen waarin de ballen zich bewegen na de afstoot

op bal één.

 

Schietje, makkie, eitje

Een zeer goede en makkelijk uit te voeren speelbare situatie, waaruit eigenlijk

altijd een carambole voortkomt.

 

Schommelen

Het afwijken van de ballen in de rollijnen. De oorzaken kunnen liggen in de

kwaliteit van het gebruikte materiaal.

 

Slip

Een versterkte invloed van het balgewicht en de afzwakking van het

gehanteerde effect. Soms is de gewenste uitwerking op bal 2 dan te gering.

 

Speelbal

Een witte bal, met of zonder stip, waarmee je de gehele partij speelt.

Tegenwoordig wordt de witte bal met stip ook wel vervangen door een gele bal.

 

Speellijn

Het leesbare model van speellijnen, waaraan de speler kan terugzien of zijn

bedoeling vin de bespeling van een situatie zichtbaar werd.

 

Spelsoorten

Klein biljart: libre bandstoten, driebanden, kader 38/2, kader 57/2

(zonodig met ankers)

Groot biljart : libre, bandstoten, driebanden, kader 47/2, kader 47/1,

kader71/2 (zonodig met ankers), triatlon, pentatlon (vijf spelsoorten),

kunststoten (billard artistique)

 

Tafelbiljart

Biljarts met een speelvlak van minder dan 2,00 X 1,00 m. De tafelmaat

1,80 X 0,90 m noemen we ook wel een kamerbiljart. De maatverhouding

kan teruglopen tot 1,20 X 0,60 m. Sommige producenten van kamerbiljarts

maken de tafels op leiplaat en hanteren een normale bandhoogte.

Daardoor kan er met gewonen balmaten gespeeld worden.

 

Touché

De bal(len) anders dan reglementair toegestaan aanraken, in beweging

brengen of bespelen.

 

Trekken

Vanaf de afstootlijn stoten beide spelers hun toegewezen bal kaatsend naar

de bovenste korte band. De speler van wie de bal het dichtst bij de korte

band terugkeert mag bepalen wie er moet beginnen met de acquitstoot.

Beide ballen dienen gespeeld te zijn alvorens er één de bovenste korte band

raakt. Tevens dienen beide ballen aan dezelfde zijde van de middenacquitten

te blijven als dat zij lagen voor het bespelen. Indien een bal niet aan deze

voorwaarden voldoet mag de tegenstander bepalen wie er begint ongeacht

welke bal het dichtst bij de korte band terugkeerde.

 

Trekstoot

Het bespelen van de stootbal onder de hartlijn. De bedoeling is om, na het

raken van de tweede bal, de speelbal om te laten keren van de gevolgde

rolrichting.

 

Wedstrijdkalender

Een datalijst waarop is aangegeven welke kampioenschappen in het komende

biljartseizoen worden verspeeld.

 

Zeilen

De curve in de rollijn van bal één. Deze curve wordt veroorzaakt door het

hanteren van veel effect in een lange aanspeellijn naar bal twee.

 

Zwijn(tje)

Zie konijn.

 


Eerste 3 evenementen

ma, 19.11.18 | 12:30 - 17:00
Clubmiddag recreanten

ma, 19.11.18 | 19:30 -
Clubavond Recreanten

di, 20.11.18 | 19:30 - 23:00
Clubavond B+C

Totaal bezoekers1141956
Nu online !
-

Verjaardagen


komend:

Belangrijke mededelingen

Vanaf 1 augustus geen live beelden

juni 12, 2018 1843
Biljartvereniging Vriendenkring maakt gebruik van de streamdienst Ustream.TV Dit is een…
Alle mededelingen